Tuesday, 20/04/2021 - 21:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Hồng Phong

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TIN 8

Tài liệu đính kèm: Tải về

Giúp các em ôn tập kiến thức cơ bản HKI năm học 2019-2020

Chúc các em ôn tập tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TIN HỌC 8

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Câu 1:Trong các tên sau, tên nào là ợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:

            A. Diện tích;               B. Dien tich;                C. Dien_tich;               D. 2Dien_tich;

Câu 2:  Khi ta khai báo biến x có kiểu là integer thì phép gán nào sau đây là hợp lệ?

A.  x:= 33080;             B.  x:= ‘tin_hoc’;         C.  x:= 2.34;                D.  x:= 123;

Câu 3:  Để khai báo biến x thuộc kiểu số thực ta khai báo:

A.  Var x: String;        B.  Var x: Integer;       C.  Var x: Char;           D.Var x: Real;

Câu 4:  Câu lệnh cho phép ta nhập giá trị của a từ  bàn phím là:

A.  Write(‘nhap a=’);  B.  Write(a);               C.  Readln(a);              D. Writeln(a);

Câu 5:  Sau 2 câu lệnh  x:=5; x:=x*x;  Giá trị của biến x là:

A.  5                            B.  10                          C.  15                          D.  25

Câu 6:  Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi thực hiện câu lệnh

Writeln(‘16*2-3=’,16*2-3):

A.  16*2-3=29             B.  29  B. ‘16*2-3=’   C.  16*2-3                     D.16*2-3=

Câu 7: Cho x là số thực; muốn in số thực  x  với độ rộng là 8 và có 2 chữ số thập phân ta dùng lệnh:

A. Write(x:4:8);           B. Write(x:8:2);   C. Write(‘x:8:2’);      D. Write(‘x:4:8’);

Câu 8: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng:

A. Var hs : real;           B. Var 5hs : real;         C. Const hs : real;        D. Var S = 24;

Câu 9: Câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng:

A. Const n = 20;         B. Const n : 20;           C. Const n := 20;         D.Const n 20;

Câu 10: Ta có 2 lệnh sau   x:= 11;  if  x > 11  then  x:=  x+1;  giá trị của x là bao nhiêu:

A. 9                             B. 10                           C. 11                           D. 12

Câu 11: In số lớn hơn trong 2 số c và d, ta dùng lệnh sau:

A. If  c > d Then Write(c)  Else  Write(d);     B. If c > d Then Write(c);      

C. If c > d Then Write(d);                              D. If c > d Then Write(d) Else Write(c);

Câu 12: Các câu lệnh Pascal sau đây, câu lệnh nào được viết đúng?

            A. if x:= 5 then a = b;                                     B. if x > 4; then a:= b;

            C. if x > 4 then a:=b, m:=n;                            D. if x >  4 then a:=b; else m:=n;

Câu 13:  Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Ctrt + F9 dùng để làm gì?

A. Dịch chương trình.                                   B. Lưu chương trình.

C. Chạy chương trình.                                     D. Khởi động chương trình

Câu 14: Chuyển biểu thức ax2 +bx+c sang ngôn ngữ lập trình Pascal theo cách nào sau đây là đúng?

A. a*x2 +b*x+c                                                B. a*x*x+b*x+c*x        

C. a*x*x +b.x +c*x                                         D. a*x*x + b*x+c

Câu 15. Biến a được nhận các giá trị là 0 ;   -1 ;   1 ;   2,3 .Thì a thuộc kiểu dữ liệu nào?

A. Integer                    B. Char                  C. Real                   D. Integer và Longint

Câu 16. a là biến dữ liệu kiểu số nguyên. Muốn xuất giá trị của a2 thì ta viết

A. Writeln('a*a')          B. Readln(' a*a ')        C. Writeln(a*a)           D.  Writeln(a2)

Câu 17. if a>8 then b:=3 else b:=5;   Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?

A. 0                             B. 5                             C. 8                             D. 3

Câu 18:Các dãy bit (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ lập trình                                      B. Ngôn ngữ tiếng Anh                                

C. Ngôn ngữ tiếng Việt                                   D. Ngôn ngữ máy

Câu 19. Khi soạn thảo xong một chương trình Pascal, để kiểm tra lỗi thì ta nhấn phím:

A. Ctrl + F4                B. Alt + F4                  C. Ctrl + F9                  D. Alt +  F9

Câu 20: Để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên a và b ta thực hiện như sau :

A. Tong=a+b;              B. Tong:=a+b;             C. Tong:a+b;               D.Tong(a+b);

Câu 21:  Đâu là công việc phải thực hiện nhiều lần  với số lần biết trước?

  1. Hàng ngày em đi học.                 
  2. Em bị ốm vào một dịp có dịch cúm
  3. Đến nhà bà ngoại chơi vào một hôm cả bố và mẹ đi vắng  
  4. Ngày đánh răng  ba lần                

Câu 22: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

  1. For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
  2. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
  3. For <biến đếm>:= <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;
  4. For <biến đếm>: <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;

Câu 23: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:

    s:=1;

    for i:=1 to 5 do s := s*i;

A.120                                      B. 55                                       C. 121                         D. 151

Câu 24: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:=100 to 1 do writeln(‘A’);                      B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

 C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);                        D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 25: Trong lệnh lặp for…do của Pascal, trong mỗi vòng lặp, biến đếm thay đổi như thế nào?

            A. +1               B. +1 hoặc -1              C. Một giá trị bất kì                D. Một giá trị khác 0

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Nêu các câu lệnh in kết quả tính toán ra màn hình, nhập giá trị cho biến?

Bài 2: Vẽ sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ?

Nêu cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đầy đủ trong Pascal?

Bài 3: Thuật toán là gì? Quá trình giải bài toán trên máy tính?

Bài 4: Viết chương trình nhập vào một số nguyên. Kiểm tra xem số vừa nhập là số chẵn hay số lẻ và thông báo kết quả ra màn hình?

Bài 5: Viết chương trình nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 6 Hãy liệt kê các lỗi có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng

Var a,b :=integer;

Const c :=3 ;

Begin

a =200

b := a+300 ;

write(b) ;

readln

end.

Bài 7 : Tính:

  1. (2*5*5 + 28-2)/9 + 3*3
  2. 1/2 – 2 * 7 Mod 2 – 8 Div 4 * 4

Bài 8: Dưới đây là chương trình nhập vào một số thực kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ. Hãy sắp xếp các câu lệnh sau thành một chương trình hoàn chỉnh.

Begin

            If (a mod 2<>0) then writeln(‘a la so le’)

Readln

Else writeln(‘a la so chan’) ;

Writeln(‘Nhap vao 1 so thuc’) ;

End.

Var a : real;

Readln(a) ;

Câu 9 : Viết chương trình tính tổng: S = 1+2+3+…+n . Trong đó n là số nguyên nhập từ bàn phím.

Câu 10 : Viết chương trình tính tich 30 số nguyên đầu tiên

III. PHẦN THỰC HÀNH

Bài 1: Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím và in ra màn hình hai số đó theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Viết chương trình tính tích hai  số nguyên a và b từ bàn phím và in ra màn hình tích đó là số chẵn hay lẻ.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 162
Tháng 04 : 895
Năm 2021 : 2.463